Sukhumvit, Bangkok, Thailand. Tel: 097-003-0793, 06-6107-3091

Dosa Express Bangkok Logo by DigitalBKK.com